Členská schôdza/ mestská konferencia/  MsO  SRZ  PEZINOK, ktorá sa uskutoční dňa   19.03.2017 o 09 00 hodine na Komenského 29, 902 01 PEZINOK

 

P R O G R A M

 

1/ Otvorenie konferencie- privítanie hostí

2/ Minúta ticha za zomretých členov MsO SRZ Pezinok

3/ Program konferencie - Voľba mandátovej komisie-

                                                                                                                                                                                          

                                       -  Voľba návrhovej komisie-

                                    

                                      -   Voľba volebnej komisie  

                                                     

 -     Správa mandátovej komisie

                                       -     Správa o činnosti MsO SRZ Pezinok za rok 2015

                                             -          Správa kontrolnej komisie+ rozpočet na rok 2016

-          Správa hospodára organizácie za rok 2015

-          Správa disciplinárnej komisie za rok 2015

-          Správa o činnosti RS za rok 2015

-          Voľba delegátov na mimoriadny snem 2016

-          Informácie o návrhoch prijatých na schôdzach OO SRZ-

-          Rôzne

-           Prestávka 10 min.

-           Diskusia- priestor pre hostí

                    - otázky a odpovede

- Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z členskej schôdze /mestskej konferencie/ MsO SRZ Pezinok , konanej dňa 20.03.2016

-   Záver

Program schôdze SRZ v Pezinku - OO SRZ PEZINOK

Dátum konania:     06.marca 2016 

Miesto konania:     SOŠ v Pezinku, Komenského 29, Pezinok

Začiatok konferencie :    o   09:00 hodine   

Program:                

 1 /  Otvorenie   

 2 /  Voľba mandátovej  komisie 

 3 /  Voľba návrhovej komisie 

 4 /  Správa o činnosti OO SRZ Pezinok a plán hlavných úloh na rok 2016

 5 / Správa o hospodárení organizácie za rok 2015 návrh na rozpočet 2016

 6 / Správa Kontrolnej komisie     

 7 / Správa hospodára MsO SRZ Pezinok 

 8 / Voľba delegátov OO SRZ Pezinok na mestskú konferenciu MsO SRZ Pezinok

 9 / Prestávka  

10 /  Diskusia     

11 / Odsúhlasenie návrhov pre Mestskú konferenciu  (žiaden návrh nesmie byť prijatý v rozpore a ani nesmie odporovať platným zákonom a legislatíve)

12 / Záver              

 

www.mso-pezinok.webnode.sk