Členská schôdza/ mestská konferencia/  MsO  SRZ  PEZINOK, ktorá sa uskutoční dňa   19.03.2017 o 09 00 hodine na Komenského 29, 902 01 PEZINOK

 

P R O G R A M

 

1/ Otvorenie konferencie- privítanie hostí

2/ Minúta ticha za zomretých členov MsO SRZ Pezinok

3/ Program konferencie :

                                     - Voľba mandátovej komisie                                                                                                                                                                                         

                        -  Voľba návrhovej komisie                             

                       -   Voľba volebnej komisie

                       -     Správa mandátovej komisie

                       -     Správa o činnosti MsO SRZ Pezinok za rok 2016

                       -     Správa kontrolnej komisie+ rozpočet na rok 2017

                       -    Správa hospodára organizácie za rok 2016

                       -    Správa disciplinárnej komisie za rok 2016

                       -    Správa o činnosti RS za rok 2016

                       -   Informovanie prerokovanie návrhov na zmenu Stanov SRZ 

                       -    Informácie o návrhoch prijatých na schôdzach OO SRZ   

                               -     Rôzne            

                       -    Prestávka 10 min.

                       -   Diskusia- priestor pre hostí 

                    - otázky a odpovede

- Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z členskej schôdze /mestskej konferencie/ MsO SRZ Pezinok , konanej dňa 19.03.2017

-   Záver

Program schôdze SRZ v Pezinku - OO SRZ PEZINOK

Dátum konania:     26.februára 2017

Miesto konania:     SOŠ v Pezinku, Komenského 29, Pezinok

Začiatok konferencie :    o   09:00 hodine   

Program:                

 1 /  Otvorenie   

 2 /  Voľba mandátovej  komisie 

 3 /  Voľba návrhovej komisie 

 4 /  Správa o činnosti OO SRZ Pezinok a plán hlavných úloh na rok 2017

 5 / Správa o hospodárení organizácie za rok 2015 návrh na rozpočet 2017

 6 / Správa Kontrolnej komisie

6.1/ Informácia a prerokovanie návrhov na zmenu Stanov SRZ     

 7 / Správa hospodára MsO SRZ Pezinok 

 8 / Voľba delegátov OO SRZ Pezinok na mestskú konferenciu MsO SRZ Pezinok

 9 / Prestávka  

10 /  Diskusia     

11 / Odsúhlasenie návrhov pre Mestskú konferenciu  (žiaden návrh nesmie byť prijatý v rozpore a ani nesmie odporovať platným zákonom a legislatíve)

12 / Záver              

 

www.mso-pezinok.webnode.sk