Členská schôdza/ mestská konferencia/  MsO  SRZ  PEZINOK, ktorá sa uskutoční dňa   25.03.2018 o 09:00 hod.
 na Komenského 29, 902 01 PEZINOK

 

P R O G R A M

 

1. ZAHÁJENIE (prednesenie programu Mestskej  konferencie a schválenie programu)

2. VOĽBA PRACOVNÝCH KOMISIÍ - ( pracovné predsedníctvo, volebná komisia, mandátová komisia, návrhová komisia)

3. SPRÁVA O ČINNOSTI MsO SRZ PEZINOK A VÝBORU MsO  SRZ PEZINOK a plnenie uznesení

4. SRPÁVA O HOSPODÁRENÍ A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

5. INFORMÁCIA O ZARYBNENÍ, ÚLOVKOCH A PLÁN ZARYBNENIA NA ROK 2018

6. VOĽBA ČLENOV MsO SRZ PEZINOK A VOĽBA NÁHRADNÍKOV DO VÝBORU MsO SRZ PEZINOK NA OBDOBIE 2018-2021 a delegátov na Snem + náhradník

6.1. SPRÁVA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE A VELITEĽA RYBÁRSKEJ STRÁŽE

7. NÁVRH PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH MsO SRZ  PEZINOK NA ROK 2018

8. PRIPOMIENKY A NÁVRHY K STANOVÁM SRZ 

9. DISKUSIA

10. PRESTÁVKA

11. SCHVÁLENIE PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2018

12. PRIJATIE UZNESENIA KONFERENCIE MsO SRZ PEZINOK

13. VYZNAMENANIE ČLENOV  MsO SRZ Pezinok NA VÝROČNEJ KONFERENCII

14. ZÁVER

PROGRAM

rokovania členskej schôdze Obvodnej organizácie SRZ Pezinok konanej dňa

04.marca 2018  o  09:00 hod. v zasadačke OU Komenského

 

P R O G R A M

 

1. ZAHÁJENIE (prednesenie programu členskej schôdze a schválenie programu)

2. VOĽBA PRACOVNÝCH KOMISIÍ - ( pracovné predsedníctvo, volebná komisia, mandátová komisia, návrhová komisia)

3. SPRÁVA O ČINNOSTI OO SRZ PEZINOK A VÝBORU OO  SRZ PEZINOK a plnenie uznesení

4. VOĽBA ČLENOV OO SRZ PEZINOK A VOĽBA NÁHRADNÍKOV DO VÝBORU OO SRZ PEZINOK NA OBDOBIE 2018-2021 a delegátov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Pezinok + náhradníkov

5. NÁVRH PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH OO SRZ  PEZINOK NA ROK 2018

6. PRIPOMIENKY A NÁVRHY K STANOVÁM SRZ 

7. DISKUSIA

8. PRESTÁVKA

9. SCHVÁLENIE PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2018

10. PRIJATIE ODPORÚČANÍ PRE MESTSKÚ KONFERENCIU MsO SRZ PEZINOK

11. ZÁVER

 

www.mso-pezinok.webnode.sk